Jump to content

Жьыкъанкъуэлэн

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Жьыкъанкъуэлэн
Жьыкъанкъуэлэн
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьыкъанкъуэлэнхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Жьыкъанкъуэлэн
Латин цӀэр
Ficedula hypoleuca Pallas, 1764


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560081
NCBI 46689
Ficedula hypoleuca

Жьыкъанкъуэлэ́н (лат-бз. Ficedula hypoleuca) — жьыкъан лъэпкъщ.

Щопсэу Еуропэм, КъухьэпӀэ Сыбырым, Ищхъэрэ Африкэм. Молэмусэ Хьэжмурат зэрилъытэмкӀэ, щогъуалъхьэ Ищхъэрэ Къауъказым и къуэхьэпӀэ лъэныкъуэм, АфӀыпс псыхъуэм.

Теплъэр хужь-фӀыцӀэ зэхэдзащ, «къанжафэщ» — щхьэщыгур, тхыцӀэр фӀыцӀэщ, натӀэм ӀэпапӀэ хужь хэсщ, кӀащхьэр гъуабжэщ, кӀэр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ, ибгъухэм кусэ хужь ирехыу, ныбэ щӀагъыр тэхущ.

Ӏусым и нэхъыбэр бадзэхэкӀкъым, къудамэхэм, тхьэпэхэм ятес хьэпщхупщщ. Мыхьэмышх ищӀкъым.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.