Жьаурджэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Жьаурджэн
урбз. Джувурген

Координатхэр: 43°23′48.6″ с. ш. 42°42′42.39″ в. д. / 43.396833° с. ш. 42.711775° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 3, 777 м

Жьаурджэн (урбз. Джувурген) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 3, 800 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы жьгъей бжыгъэхэр, езыр Балъкъыпсрэ, Бэхъсэнрэ я ипщэ лъэныкъуэ зэхуакум дэтщ.