ЖыгыуӀу лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЖыуӀу лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: ЖыуӀу теплъэхэр
Лъэпкъ: ЖыуӀу лъэпкъыр
Латин цӀэр
Picidae Vigors, 1825


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178148
NCBI 9220

Жыгыу́Ӏу лъэ́пкъыр (лат-бз. Picidae) — жыгыуӀу хэкӀыгъуэщ, къызэкӀэубыдэ лӀэужьыгъуэ 208-рэ лъэпкъыгъуэ 36-рэ.

Я нэхъ пӀащэхэр вындым хуэдизщ, ауэ нэхъыбэр бжэндэхъум хуэдизынщ. Зэмыфэгъухэщ.

Илъэсым зэ нэхъ къырашкъым, къакӀэцӀыр джэдыкӀи 3-13-щ. Абгъуэм хъури анэри захъуэжурэ тесщ. Псори мэзым щопсэу, жыг гъуанэхэм щогъуалъхьэ. Аустралиэ, Мадагаскар, Полинезиэ щӀыналъэхэм къанэмыщӀа, дунейм и къэрал псоми щыӀэщ.

ЖыгыуӀухэм нэхъыбэу яшхыр жыгхэм зэран яхуэхъу хьэпщхупщхэмрэ я хупсхэмрэщ. Мэзым икъукӀэ сэбэп хохъур.

Къаукъазым жыгыуӀу лӀэужьыгъуэхэр лъэтэжкъым.

ХэкӀхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъ къуэдзэхэмрэ лъэпкъыгъуэхэмрэ:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.