Джумадэ Iус-сани

Къыздихар Уикипедиэ
Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Iул-аууал
 4. Рабий Iус-сани
 5. Джумадэ Iул-Iула
 6. Джумадэ Iус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэIэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Джумадэ Iус-сани (хьэр-бз. جمادى الثاني — «джумадэ етIуанэ») ерэ джумадэ Iул-ахирэ (хьэр-бз. جمادى الآخرة — «джумадэ кIэух») — муслъым махуэгъэпсыи и еханэ мазэ.

ХьэрыпыбзэкIэ Джумадэ жиIэм гъуща жиIэуращ. Мазэ Джумадэ Iус-санирэ, абы япэ ит Джумадэ Iул-Iуларэ Хьэрыпейм нэхъ гъущапIэ дыдэу япэм ябжт.

Махуэгъэпс[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 Накъыгъэм и 15, 2010 гъэ Мэкъуауэгъуэм и 12, 2010 гъэ
1432 Накъыгъэм и 4, 2011 гъэ Мэкъуауэгъуэм и 2, 2011 гъэ
1433 Мэлыжьыхьым и 22, 2012 гъэ Накъыгъэм и 21, 2012 гъэ
1434 Мэлыжьыхьым и 11, 2013 гъэ Накъыгъэм и 10, 2013 гъэ
1435 Мэлыжьыхьым и1, 2014 гъэ Мэлыжьыхьым и 29, 2014 гъэ
1436 Гъатхэпэм и 21, 2015 гъэ Мэлыжьыхьым и 19, 2015 гъэ
1437 Гъатхэпэм и 10, 2016 гъэ Мэлыжьыхьым и 7, 2016 гъэ
Джумадэ Iус-сани 2010—2016 гъэхэм

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]