Гъэлъэхъукъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гъэлъэхъукъуэ
урбз. Гатляхуко

Кординатхэр: 43°40′41.66″ с. ш. 42°43′48.44″ в. д. / 43.678239° с. ш. 42.730122° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 7 км
Псыхъуэм и инагъыр: 16.2 км²
КъыхэжыпӀэр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Балъкъыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Гъэлъэхъукъуэ (урбз. Гатляхуко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Балъкъыпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 7 хуэдиз мэхъур.