ВэдщхьэфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ВэдщхьэфӀыцӀэ
ВэдщхьэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Вэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ВэдщхьэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563183
NCBI 48155
Sylvia atricapilla
Cuculus canorus bangsi + Sylvia atricapilla

ВэдщхьэфӀыцӀэ (лат-бз. Sylvia atricapilla) — вэд лъэпкъщ.

Щопсэу Еуропэм, Къаукъазым, Сыбырым я щӀыпӀэ щхьэхухэм, щогъуалъхьэ чыцэ зыщӀэт мэз зэхэпхъахэм, паркхэм, жыг хадэшхуэхэм.

ЩӀымахуэр щырах Алыджым, Исбухьэнм, Ищхъэрэ Африкэм.

ТхыцӀэр щхъуэ-морафэщ, ныбэ щӀагъыр щхъуэ-хужьыфэщ. Ныбащхьэр хужьщ, и щхьэр фӀыцӀэ-лыдщ. Анэм и щхьэщыгур гъуабжэ-улъиягъэфэщ, бгъащхьэр гъуэжьыфэщ.

Хъумрэ анэмрэ хуабжьу зэдоӀэпыкъу абгъуэ щащӀкӀи къыщрашкӀи.

ӀусырцӀыв, гъуанэдэс, бадзэ, хьэндырабгъуэ, абы и щыгъыныхьхэр, мэракӀуэхэкӀ, пхъэщхьэмыщхьэхэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.