Jump to content

Вэдбгъэгуху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Вэдбгъэгуху
Вэдбгъэгуху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Вэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Вэдбгъэгуху
Латин цӀэр
Sylvia curruca Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563190
NCBI {{{1}}}
Curruca curruca

Вэдбгъэгуху (лат-бз. Sylvia curruca) — вэд лъэпкъщ.

Щопсэу Еуропэм, Ипэ, Курыт Азиэм, Къаукъазым, Сыбырым, Монголым, Ищхъэрэ-КъуэкӀыпӀэ Хъутейм.

Щхьэщыгумрэ кӀащхьэмрэ къащхъуэ-щхъуэщ, жьэгъур, бгъэр, ныбэ щӀагъыр хужьыфэщ, джабэхэм щхъуафэ къатеуэу.

Щогъуалъхьэ мэз лъапэ, чыцэ зэщӀэкӀахэм, мэкъупӀэхэм, губгъуэхэм, уеблэмэ къумхэми.

ӀускӀэ, щэӀэкӀэ-псэукӀэкӀэ вэдбгъэхур ящхьщ адрей и лъэпкъэгъухэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.