ВыгъэцӀыкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ВыгъэцӀыкъуэ
урбз. Вогацуко

Кординатхэр: 43°18′51.09″ с. ш. 43°46′42.1″ в. д. / 43.314192° с. ш. 43.778361° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 8 км
Псыхъуэм и инагъыр: 30 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Аргудан
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

ВыгъэцӀыкъуэ (урбз. Вогацуко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Аргуданым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.