Аргудан

Къыздихар Уикипедиэ
Аргудан
урбз. Аргудан

Кординатхэр: 43°31′00″ с. ш. 44°04′10.4″ в. д. / 43.516667° с. ш. 44.069556° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 60 км
Псыхъуэм и инагъыр: 176 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Тэрч
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр
ГВР: 07020000412108200004034

Аргудан (урбз. Аргудан) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Тэрчым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 60 хуэдиз мэхъур.