Бэчби

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бэчби
урбз. Большой Пачби

Кординатхэр: 43°59′47.44″ с. ш. 41°42′11.66″ в. д. / 43.996511° с. ш. 41.703239° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 7 км
Псыхъуэм и инагъыр: 30 км²
КъызхэкӀыр: Зэлэнщыгу
И пэр: ИнжыджцӀыкӀу
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Бэчби (урбз. Большой Пачби) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ ИнжыджцӀыкӀум хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 7 хуэдиз мэхъур.