Бруукъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бруукъуэпс
урбз. Брукол

Кординатхэр: 43°31′10.46″ с. ш. 43°12′15.13″ в. д. / 43.519572° с. ш. 43.204203° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 5 км
Псыхъуэм и инагъыр: 20 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Бэхъсэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Бруукъуэпс (урбз. Брукол) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Бэхъсэным хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 5 хуэдиз мэхъур.