Бзущхьэху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзущхьэху
Бзущхьэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БзукӀэзэгуэххэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бзущхьэху
Латин цӀэр
Oenanthe pleschanka Lepechin, 1770


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561663
NCBI 391712
Oenanthe pleschanka

Бзущхьэху (лат-бз. Oenanthe pleschanka) — жьыкъан лъэпкъ, бзукӀэзэгуэх лъэпкъыгъуэ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэр къуэлэн зэхэтщ: щхьэщыгур, пщэщӀыбыр, бгъэр, ныбэкӀэ щӀагъыр — хужьщ; щхьэбгъухэр, пщэбгъухэр, жьэгъур — фӀыцӀэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ищхъэрэ-КъуэхьэпӀэ Къауъказ щӀыпӀэхэм упэщӀохуэ, щогъуалъхьэ мывалъэ губгъуэхэм, бгы-джабэ нэӀухэм. Мывэ щӀагъхэм, къыр зэгуэкӀыпӀэхэм анэм изакъуэ щыщӀ абгъуэм и нэхъыбэм гу лъытэгъуейкъым. Къизышри аращ, шырхэр хъуми депӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.