Jump to content

Бгъэнджэдасмыдж

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгъэнджэдасмыдж
Бгъэнджэдасмыдж
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МэкъупӀэджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэнджэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъэнджэдасмыдж
Латин цӀэр
Porzana pusilla Pallas, 1776


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176251
NCBI 54492
Porzana pusilla
Porzana pusilla
Porzana pusilla

Бгъэнджэдасмы́дж (лат-бз. Porzana pusilla) — мэкъупӀэджэд лъэпкъым хыхьэ лӀэужьыгъуэхэм я нэхъ цӀыкӀущ.

Дамэ лъэныкъуэр — см. 8,5-9,4, къешэч г. 60. ТеплъэкӀэ бгъэнджэдым ещхьщ.

Урысейм, нэгъуэщӀ къэралхэм я щӀыпӀэ куэдым уащыхозэ; Къаукъазым — и ищхъэрэ лъэныкъуэм, Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэхэм я гъунэгъуу; щӀымахуэм — Азиэм и Ипщэ, КъуэкӀыпӀэ лъэныкъуэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.