Бгъэмопэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бгъэмопэ
Бгъэмопэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзухэр
Лъэпкъ: Бзугъуабджэхэр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэмопэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъэмопэ
Латин цӀэр
Erithacus rubecula Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
Здэпсэу щӀыпӀэхэр:
Удзыфэр — гъэпсом;
Гъуэжьыр — гъэмахуэм;
ШхъуантӀэр — шӀымахуэм.

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559964
NCBI 37610
Erithacus rubecula
Cuculus canorus + Erithacus rubecula

Бгъэмо́пэ (лат-бз. Erithacus rubecula) — бзугъуабджэ лъэпкъ цӀыкӀу. И тхыцӀэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ, бгъэгу щӀагъыр щхъуэ-хужьыфэщ. Нэхъыбэу щопсэу мэзхэм. Абгъуэ щещӀ къэкӀыгъэ лъабжьэхэм, жыг уа, мывэ щӀагъхэм. Ӏусыр — цӀыв, хьэпӀацӀэ, хьэндырабгъуэ, нэгъуэщӀ хьэпщхупщхэрщ, бжьыхьэм — мэракӀуэ зэмылӀэужьыгъуэхэр.

Хуабжьу сакъщ, уэрэд жыӀэрейщ, абы папщӀэ пшэплъхуэусэкӀи йоджэ. Щопсэу Еуропэм, Сыбыр КъухьэпӀэм, Азиэ ЦӀыкӀум, Ищхьэрэ-КъухьэпӀэ Африкэм. Къаукъазым мылъэтэжу, ауэ щӀымахуэм Ӏэпхъуэу щыпсэууэ хуагъэфащэ. ПӀащӀэу къыраш я уэрэд жьгъырур нэхъыбэу щызэхэпхыр пщыхьэщхьэкӀэщ жэщыр хэкӀуэтэху. Адрей бзу лӀэужьыгъуэхэм къагуэкӀыу бгъэмопэхэм уэрэд жаӀэ бжьыхьэми, ауэ гъатхэм хуэдэу ар дахэкъым икӀи нэхъ кӀэщӀщ.

Бгъэмопэ ди хэгъэгум лӀэужьыгъуэ къуэдзэ щиӀэщ:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.