Jump to content

Бгъэмопэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгъэмопэ
Бгъэмопэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзухэр
Лъэпкъ: Бзугъуабджэхэр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэмопэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъэмопэ
Латин цӀэр
Erithacus rubecula Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
Здэпсэу щӀыпӀэхэр:
Удзыфэр — гъэпсом;
Гъуэжьыр — гъэмахуэм;
ШхъуантӀэр — шӀымахуэм.


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559964
NCBI 37610
Erithacus rubecula
Cuculus canorus + Erithacus rubecula

Бгъэмо́пэ (лат-бз. Erithacus rubecula) — бзугъуабджэ лъэпкъ цӀыкӀу. И тхыцӀэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ, бгъэгу щӀагъыр щхъуэ-хужьыфэщ. Нэхъыбэу щопсэу мэзхэм. Абгъуэ щещӀ къэкӀыгъэ лъабжьэхэм, жыг уа, мывэ щӀагъхэм. ӀусырцӀыв, хьэпӀацӀэ, хьэндырабгъуэ, нэгъуэщӀ хьэпщхупщхэрщ, бжьыхьэммэракӀуэ зэмылӀэужьыгъуэхэр.

Хуабжьу сакъщ, уэрэд жыӀэрейщ, абы папщӀэ пшэплъхуэусэкӀи йоджэ. Щопсэу Еуропэм, Сыбыр КъухьэпӀэм, Азиэ ЦӀыкӀум, Ищхьэрэ-КъухьэпӀэ Африкэм. Къаукъазым мылъэтэжу, ауэ щӀымахуэм Ӏэпхъуэу щыпсэууэ хуагъэфащэ. ПӀащӀэу къыраш я уэрэд жьгъырур нэхъыбэу щызэхэпхыр пщыхьэщхьэкӀэщ жэщыр хэкӀуэтэху. Адрей бзу лӀэужьыгъуэхэм къагуэкӀыу бгъэмопэхэм уэрэд жаӀэ бжьыхьэми, ауэ гъатхэм хуэдэу ар дахэкъым икӀи нэхъ кӀэщӀщ.

Бгъэмопэ ди хэгъэгум лӀэужьыгъуэ къуэдзэ щиӀэщ:


  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.