Jump to content

БгъэкӀэхь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БгъэкӀэхь
БгъэкӀэхь
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыхэуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БгъэкӀэхьхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БгъэкӀэхь
Латин цӀэр
Botaurus stellaris Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174859
NCBI 188376
Botaurus stellaris

БгъэкӀэ́хь (лат-бз. Botaurus stellaris) — псыхэуэ лъэпкъщ.

И бгъэгу щӀагъыр гъуэжьыфэщ, ӀэпапӀэ гъуабжэхэр хэсу. Къабзий пхъашэхэр гъуэжь-улъиягъэфэщ. Жьэгъур хыжьщ, щхъуэ-фӀыцӀэ ӀэпапӀэхэр хэсу. КӀагуэщ. Хъухэм я дамэ лъэныкъуэм и кӀыхьагъщ см. 34-м нэс, щӀымахуэм къашэч 1 ч.

Урысейм мылъэтэжу зыщыпсэур Къаукъазыращ.

Абгъуэ щащӀ арджэн, бгъэн Ӏувхэм. Абыхэм зэрызыхигъэгъуэщэнум хущӀэкъуу и пщэр хэшауэ зэриӀыгъынум пылъщ. БгъэкӀэхьыр къэлъэгъуейщ махуэкӀэ зигъэпщкӀуу жэщкӀэ зэрыщакӀуэм папщӀэ. Ауэ гъатхэмрэ гъэмахуэмрэ гуу макъым ещхь къызэригъэӀум папщӀэ здэщыӀэ щӀыпӀэр къэщӀэгъуейкъым.

Ӏусыр: бдзэжьей, хьэндыркъуакъуэ, псышындырхъуо, нэгъуэщӀхэри.

НэмыщӀ цӀэхэр адыгэбзэм[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Къамылджокъ


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.