БгъэдахэщӀудзхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БгъэдахэщӀудзхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Fabales
Лъэпкъ: Fabaceae
Лъэпкъыгъуэ: БгъэдахэщӀудзхэр
Латин цӀэр
Lupinus
Linnaeus


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 25916
NCBI 3869

БгъэдахэщӀудзхэр (лат-бз. Lupinus) — лӀэужьыгъуэ зыбжанэу гуэша удз лъэпкъэгъущ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

БгъэдахэщӀудзхэм яхэтщ зы гъэкӀэ, нэхъыбэкӀи къэкӀ лӀэужьыгъуэхэр. Япкъхэр занщӀэу докӀей м. 1-1,5-м нэскӀэ, я тхьэмпэ хъурей, кӀы кӀыхь зиӀэхэр 5-9-уэ зэхэтщ. Удз щхьэкӀэм гъэгъа мэ дахэ къызыкӀэриххэр, Ӏэрамэ кӀыхьу зэхэту гъэмахуэм къыпедзэ. ЛӀэужьыгъуэхэр зэрызэщхьэщыкӀ щытыкӀэхэм хохьэ гъэгъахэм я фэри.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ди щӀыпӀэм Ӏэрысу мыхъумэ, езыр-езыру къыщыкӀкъым. Урысеим къыщагъэкӀ зи гъагъэхэр хужьыфэ, пшэплъыфэ, къащхъуафэ бгъэдахэщӀудзхэр. Куэду щыӀэщ Хуэхуэлеим, Урысыхум, Балтикэ къэралхэм, Азэрбиджаным. Ар вагъэм щӀырагъэубыдэ, щӀыр игъэпшэрыным папщӀэ. Ӏэщым ирагъэшхи къохъу. БгъэдахэщӀудзыр щӀыпӀэ щӀыӀэтыӀэхэм нэхъыфӀыу къыщокӀ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.