Адэипс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Адэипс
урбз. Кийкчи-су

Кординатхэр: 43°29′56.07″ с. ш. 43°16′25.99″ в. д. / 43.498908° с. ш. 43.273886° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 5 км
Псыхъуэм и инагъыр: 14.5 км²
И пэр: Шэджэм
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Адэипс (урбз. Кийкчи-су) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Шэджэмым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 5 хуэдиз мэхъур.