Шэджэм (псы)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шэджэм
урбз. Чегем
Сурэт

Кординатхэр: 43°37′55.9″ с. ш. 43°48′28.9″ в. д. / 43.632194° с. ш. 43.808028° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 103 км
Псыхъуэм и инагъыр: 931 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Бэхъсэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр
ГВР: 07020000712108200004796

Шэджэм (урбз. Чегем) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Бэхъсэным хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 100 хуэдиз мэхъур.