Агубэчеикъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Агубэчеикъуэпс
урбз. Агубачеико

Кординатхэр: 43°42′23.76″ с. ш. 43°09′15.47″ в. д. / 43.7066° с. ш. 43.154297° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 8 км
КъыхэжыпӀэр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Балъкъыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Агубэчеикъуэпс (урбз. Агубачеико) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Балъкъыпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 8 хуэдиз мэхъур.