Щхьэщ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Щхьэщ
Щхьэщ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Ӏуфэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ныбэхубзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Щхьэщ
Латин цӀэр
Charadrius hiaticula
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176504
NCBI 371911

Щхьэщ (лат-бз. Charadrius hiaticula) — Ӏуфэбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И теплъэр щхъуэ-гъуабжафэщ, ныбэ щӀагъыр хужьщ, и пщэм зэпекӀуэкӀыу кусэ фӀыцӀэ ирокӀуэ. НатӀэхущ, щхьэщыгур здыщӀидзэр, щхьэбгъухэр фӀыцӀэщ. КӀэ бзийхэми хужь куэду яхэлъщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуразиэмрэ Америкэмрэ я щӀыпӀэ щхьэхухэм. Щогъуалъхьэ пшахъуэ, мывэкӀэщхъэ Ӏуфэхэм. Ищхъэрэ Къаукъазым щхьэщхэр къолъэтэж гъатхэм икухэм деж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.