Ныбэхубзухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ныбэхубзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Ӏуфэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ныбэхубзухэр
Латин цӀэр
Charadrius
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176503
NCBI 50391

Ныбэхубзухэр (лат-бз. Charadrius) — Ӏуфэбзу лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

КъызэщӀеубыдэ лӀэужьыгъуэ 30-щ, къуалэбзу курыту е жьгъейуэ. Теплъэр нэхъыщхьэу щхъуэ, пшахъуафэ е ятӀафэу щытщ, лӀэужьыгъуэ гуэрэхэм мащӀэу ӀэпапӀэхэр яхэпхъауэ.

Дуней псом и щӀыпӀу хъуам уапэщӀэхуэнущ (Антарктидэм къанэмыщӀа). Я Ӏусыр нэхъыщхьэу хьэпщхупщ, гъудэбадзэ е хьэмблущ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.