Шэнтэ ЦӀэрэ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шэнтэ ЦӀэрэ
урбз. Шантацара

Кординатхэр: 43°46′18.61″ с. ш. 40°55′47.19″ в. д. / 43.771836° с. ш. 40.929775° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 50 км²
КъызхэкӀыр: Шэнтэ ЦӀэрэтх
И пэр: Лабэшхуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Шэнтэ ЦӀэрэ (урбз. Шантацара) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Лабэшхуэм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.