Чарли Чаплин

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Чарли Чаплин
ин-бз. Charles Spencer Chaplin
Сурэт
И лэжьыгъэр: артист, режисор, продусер
Къыщыхъуар: 1889 мэлыжьыхьым и 16(1889-04-16)[1][2][3]
Къыздэхъуар: Лондон, Британиэшхуэ
Дунейм щехыжар: 1977 дыгъэгъазэм и 25(1977-12-25)[1] (88 гъ.)
Дунейм здехыжар: Корсие сур Веве,Шуэцарэ
Наградэхэр: ПкӀэ зиӀэ легионым и ордер,
Джышъэ Лиуан (1972),
Оскар (1972)
Commons-logo.svg Чарли Чаплин Уикисурэтылъэм

Чарлз Спенсэр Чаплин (ин-бз. Charles Spencer Chaplin, нэхъ къызэрацӀыхур Чарли Чаплин; 1889 мэлыжъыхьым и 16 — 1977 дыгъэгъазэм и 25) — цӀэрыӀуэ американ артист, режисор, продусер.

Гъашъэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар Лондоным, артист факъырэ унагъуэм. Илъэсибгъу щыхъум идежь сабий ансамбл «Ланкашир щыщ кӀалии»-м хохьэ. Абым щыджэгуныр дэкӀыгъу кӀэт и лэжьапӀэхэм: газетыщэ, унэӀут, дэӀэпыкъуэхъхэмкӀэ.

1907 гъэм театырым охьэ. 1912 гъэм, гастролхэр щекӀуэкӀым Марк Сеннеттым гу лъетэ Чаплиным, кинокомпаниэ "Кистоун"-м хэхьафыну контракт кӀитхэну ирет. Чаплиным контрактыр кӀетхэри илъэс текӀауэ Лос Анджелес мэкуэчыжь.

Кином япэдыду здыхэтар «Зэрыпсоун къэлэжьын», 1914 гъэм трахар. А гъэм кино 34 хэту зтрихат, яужым цӀэрыӀуэ хъуауэ комик джэгуакӀуэ хуэду. Эталон сурэту иӀар дэхьэшхын хьэулей кlалэ амплуа, пӀыӀэрэ бачрэ иӀу.

1915 гъэм Чаплиным кино 12 къыдигъэкӀа, абыхэм я нэхъыфӀу хъуахэр: «Хьэулей», «Пилигрим», «Сабийцlынэ», «Дышъэуз».

Илъэс текӀауэ Чаплиныр кинокомпаниэ «Миучуэл»-м хохьэ.

1925 гъэм и кино нэхъыфӀхэм ящыщ трех - «Дышъэуз».

1926 гъэм щlыщылэм Чаплиным «Цирк» трихын кӀедзэ, илъэсыкӀэм нэс я кином елэжьа.

Чаплыныр америкэм и гражданинтэкъым. Консервативхэм ящыщ АШЗ-м и джылэхэм хуэныкъуэкъу хъуахэ и кино «Диктаторышхуэ»-м, абым фашизымым и Ӏэягъэр къыгъэлъагъу Гитлерыр кӀэнкӀалъеуэ пародиэ ишът, пэмыкӀыу иджыри кино «Мсие Верду» 1947 гъэм трихар апхуэду критикэм техуа.

1952 гъэм Чаплиным и унагъуэр дэкӀыгъу АШЗ-м къыдокӀыжь. Еуропэм егъэзэжьри Шуэцарэм дотӀысхьэ, къалэцӀыкӀу Корсие сур Вевем идежь вилла къыштауэ. 1956 гъэм Чаплин кинокомпаниэ ешъыр «Аттика-филм компани».

1975 гъэм Британиэшхуэм и гуащэм Чплиным уэркъ пӀалъэ ирет. ИлъэситӀ абым текӀауэ 1977 дыгъэгъазэм и 25 Чаплиныр дунем ехыжьа.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


  1. 1.0 1.1 Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др. Record #118520113 // Общий нормативный контроль — 2012—2016.
  2. Weissman S. M. (unspecified title) — 1 — New York City: Arcade Publishing, 2008. — P. 118. — ISBN 978-1-55970-892-0
  3. data.bnf.fr: open data platform, платформа відкритих даних, платформа открытых данных — 2011.