ЦӀыжьдадэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЦӀыжьдадэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ЦӀыжьдадэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЦӀыжьдадэхэр
Латин цӀэр
Parus
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178698
NCBI 9154

ЦӀыжьдадэхэр (лат-бз. Parus) — цӀыжьдадэ лъэпкъым и лъэпкъэгъум къызэщӀиубыдэ лӀэужьыгъуэхэращ.

Дэнэ къэрали уащыпэщӀохуэ. Нэхъыщхьэу здэпсэухэр мэзщ. Абгъуауа иужькӀэ гуп цӀыкӀуурэ мэӀэпхъуэхэр.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я Ӏусыр гъудэбадзэхэр, бэджхэр, жылэщ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.