Jump to content

ЦыпӀий

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЦыпӀий
ЦыпӀий
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЦыпӀий
Латин цӀэр
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561119
NCBI 100459

ЦыпӀий (лат-бз. Miliaria calandra) — кӀырыкъ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр тэху-гъуабжафэщ, щхъуафэ къыщӀэуэу, кусэ фӀыцӀэ инхэр хэлъу. Щхьэщыгум гъуафэ къыщӀоуэ. Ныбэ щӀагъыр щхъуэ-хужьыфэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щогъуалъхьэ чыцэ зэрыт губгъуэхэм, хъупӀэхэм, мэкъупӀэхэм. АбгъуэрхъунгъалӀэ, удз тхьэмпищ, нэгъуэщӀхэми я щӀагъым. Щопсэу Еуропэм, Азиэ цӀыкӀум, Ищхъэрэ Африкэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми. Ищхъэрэ Къаукъазым икум щыбэгъуащ, лъэтэжкъым, щогъуалъхьэ тафэ, бгы лъапэ, бгылъэ щӀыпӀэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.