Хьэмэз (Уэрп)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хьэмэз
урбз. Бульварка

Кординатхэр: 43°47′31.07″ с. ш. 41°14′46.05″ в. д. / 43.791964° с. ш. 41.246125° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 17 км
Псыхъуэм и инагъыр: 50 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Уэрп
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Хьэмэз (урбз. Бульварка) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Уэрпым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 17 хуэдиз мэхъур.