Хьэдрыхэ Лъагъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хьэдрыхэ Лъагъуэ
урбз. Восточный Кинжал

Координатхэр: 43°34′05.86″ с. ш. 42°47′49.71″ в. д. / 43.568294° с. ш. 42.797142° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 733 м

Хьэдрыхэ Лъагъуэ (урбз. Восточный Кинжал) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 2, 700 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы жьгъей бжыгъэ, псори Бэхъсэным холъадэщ.