ХъупӀэбгъэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ХъупӀэбгъэ
ХъупӀэбгъэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХъупӀэбгъэ
Латин цӀэр
Aquila rapax
(Temminck, 1828)
И щӀыпӀэр
сурэт


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175415
NCBI 252781
Aquila rapax

ХъупӀэбгъэ (лат-бз. Aquila rapax) — къашыргъэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зи ныбжыр илъэси 4-м щӀигъуахэм я теплъэр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ, щхьэщӀыбым гъуэ ӀэпапӀэ хэлъщ, кӀэ къабзийхэм щхъуэ кусэ ирокӀуэ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЩӀыпӀэ хуабэхэм щопсэу. ИщхъэрэкӀэ щыӀэхэр щӀымахуэм ипщэ къэралхэм мэлъэтэж. Абгъуэ щащӀ губгъуэ тафэхэм, уэгъупӀэфэ зиӀэ щӀыпӀэ Къаукъазым иӀэхэм, абы и ищхъэрэ щӀыпӀэхэм. Накъыгъэм икухэм къыреш.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏус нэхъыщхьу щытыр дзыгъуэхэр, елэн, шындырхъуохэр, блэхэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.