Хъопс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хъопс
урбз. Хоста
Сурэт

Кординатхэр: 43°30′24″ с. ш. 39°52′06″ в. д. / 43.506667° с. ш. 39.868333° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 4, 5 км
Псыхъуэм и инагъыр: 96, 2 км²
КъызхэкӀыр: Хъопсэшхуэрэ Хъопсэжьыйрэ я зэхэлъэдапӀэ
И пэр: Хы ФӀыцӀэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Хъопс (урбз. Хоста) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хы ФӀыцӀэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 5 хуэдиз мэхъур.