Фэндыкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Фэндыкъуэ
урбз. Фандуко

Кординатхэр: 43°35′59.25″ с. ш. 43°24′57.68″ в. д. / 43.599792° с. ш. 43.416022° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 16 км
Псыхъуэм и инагъыр: 40 км²
КъыхэжыпӀэр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Бахъсэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Фэндыкъуэ (урбз. Фандуко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Бахъсэным хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 16 хуэдиз мэхъур.