Уилэят

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Уилэят (хьэр-бз. ولاية, парс.-бз. ولایت, тыр-бз. vilâyet) — иныкъуэ мусылмэн къэралхэм я нэхъыщхьэ щӀыпӀэ угуэшыкӀэ бжьыгъэ.

Къыщагъэсэбэп къэралхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ахэм нэмыщӀ нэгъуэщӀ дэтхэнэ мусылмэн къэралыми а псалъэр къыщагъэсэбэп хабзэщ, къэралым и щӀыпӀэ гуэшыкӀэ бжьыгъэу официалну щымытми. Хъутейм и Синцзян-Уйгур аутономнэ куейм и щӀыпӀэ гуэшыкӀэу ябж.