Jump to content

Категориэ:Уилэятхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Уилэятхэр" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.