Уикипедиэ:Шаблон-гулъытыгъуэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Шаблон-гулъытыгъэ зытхэм я тхылъ. Тхыгъэхэм я шъхьэдыдэм игъувэн хуэйхэ.

ЦӀэр Къызэрыгъэсабэпыр И сурэтыр зэрщытынур
{{POV}} Тхыгъэ зэпыубыдыгъэ зиӀэхэм шъхьэкӀэхэм, зыми зэрпымыщӀам щӀэлъыплъын хуэныкъуэхэм.
Зыми зэрпымыщӀам щӀэлъыплъын.
НапэкӀуэцӀ тепсэлъыхьым ечэнджш егъэкӀуэкӀын хуэй.
{{Merge}} ТхыгъитӀ зэхэгъэхьэн хуэйхэм хагъэувэ.
Мы напэкӀуэцӀыр зэхагъэхьэну мыхьэнэ иӀэ<тхыгъэ ицӀэр итхэ> .
Ар къызхэкӀымрэ абы тепсэлъыхьынымрэ — напэкӀуэцӀым [[Википедиэ:Зэхэгъэхьэн/{{{1}}}]].
Тепсэлъыхьыныр зы тхьэмахуэ йокӀуэкӀ (иэ нэхъыбэ, хому кӀуэмэ).
Тепсэлъыхьын щыкӀэдза махуэр — <махуэр иботхэ (М мазэр ГъГъГъГъ)>.
Тепсэлъыхьыным хуэмыныкъуэмэ (занкӀыу шъын хуэймэ), къэгъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэр.
{{Delete}} Тхыгъэ ихыжьын хуэуэ къалъытэхэм ирагъэувэ. Изхыжьыфыр иэ зытхара иэ администраторым.
Мы тхыгъэр ихын хуэйуэ къалъытэ.
Ар зытеухуар уздеджэфынур напэкӀуэцӀым Википедиэ:Ихын хуэйхэр.
Абы и тепсэлъыхьыныр ямыух кӀышъэ напэкӀуэцӀым упылъыфыну, нэхъыфӀ пшъыным шъхьэкӀэ, ауэ и цӀэр зэпхъуэкӀын, зытепсэлъыхьыр ипхын умыгузавэ, еплъ пщӀэн хуэйхэм и пэублэ.
Тепсэлъыхьыныр ямыух щыкӀэ тхыпхъэм мы дэмыгъэр тевмых.
{{Rename}} Тхыгъэ зи цӀэ зэхъуэкӀын хуэуэ къалъытэм.
Мы напэкӀуэцӀым и цӀэр зэрахъуэкӀын хуэйуэ къалъытэ.
Иджырей адыгэбзэм нормэ иӀэм хуэмыкӀуэ хъун иэ Википедиэм и хабзэ тхыгъэхэм цӀэ зэртраӀуэм техуэкъым.
Ар къызхэкӀамрэ абы тепсэлъыхьынымрэ — напэкӀуэцӀым Википедиэ:ЦӀэ зэрэхъуэкӀыным.

Гулъытыгъуэ. Тепсэлъыхьыныр ямыух щыкӀэ цӀэр зэхъуэкӀын хуэйкъым, зэхъуэкӀын зэрхуэныкъуэр мы захуэмэ.

{{Style}} Стилистикэм къэныкъэкъу хущытхэм шъхьэкӀэ.
Мы тхыгъэм и стилыр энциклопедиэм екӀукъым, иэ адыгэбзэм иобакъуэ.
Тхыгъэр гъэтэрэзын хуэй Википедиэм и стил хабзэмкӀэ.
{{Unreferenced}} Тхыгъэ зи хъыбар къызхэхар здимытхэм шъхьэкӀэ.
Мы тхыгъэм техьэпӀэхэр ирикъукъым информациэр къыздикӀам.
Информациэр кӀэлъыплъыфу щытын хуэй, мыхъумэ дзыхь зыхуамыщӀым хуэду ирахыфыну.
Бгъэтэрэзыфыну мы тхыгъэр, техьэпӀэхэр хэптхауэ авторитет хъыбарыщӀэхэр.
{{Noimage}} Тхыгъэ сурэт зыхуэныкъуэхэм шъхьэкӀэ.
Мы тхыгъэм сурэт иӀэкъым.
Проэктым удэӀэпыкъуфыну, хэплъхьэуэ (хабзэм упылъу Сурэт къэгъэсэбэпыным).
Сурэт лъыхъуэным шъхьэкӀэ:
{{Rewrite}} Тхыгъэ кӀэуэ тхыжьын хуэйхэм шъхьэкӀэ.
Мы тхыгъэр зэрщыту, кӀэуэ тхыжьын хуэй.
НапэкӀуэцӀым здытепсэлъыхьым къызхэкӀар бгъуэтыфыну.
{{Wikify}} Викификациэ шъын хуэй тхыгъэхэм шъхьэкӀэ.
Мы тхыгъэр викификациэ щӀын хуэй.
Зэгъэзэхуэн хуэй тхыгъэ зэгъэзэхуэн хабзэкӀэ.
{{Expand section}} Тхыгъэхэм я лъэныкъуэ къыкӀэдзауэ нэмгъэсахэм шъхьэкӀэ.
Мыр тхыгъэм нэмгъэса и зы лъэныкъуэ.
Проэктым удэӀэпыкъуфыну, бгэтэрэзу, нэхъыбэ иптху.
{{Section no}} Тхыгъэ зи лъэныкъуэ иджыри мытхахэм шъхьэкӀэ.