Jump to content

Шаблон:Unreferenced

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мы тхыгъэм техьэпӀэхэр ирикъукъым информациэр къыздикӀам.
Информациэр кӀэлъыплъыфу щытын хуэй, мыхъумэ дзыхь зыхуамыщӀым хуэду ирахыфыну.
Бгъэтэрэзыфыну мы тхыгъэр, техьэпӀэхэр хэптхауэ авторитет хъыбарыщӀэхэр.