Шаблон:Merge

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Mergedisputed.svg Мы напэкӀуэцӀыр зэхагъэхьэну мыхьэнэ иӀэ<тхыгъэ ицӀэр итхэ> .
Ар къызхэкӀымрэ абы тепсэлъыхьынымрэ — напэкӀуэцӀым [[Википедиэ:Зэхэгъэхьэн/{{{1}}}]].
Тепсэлъыхьыныр зы тхьэмахуэ йокӀуэкӀ (иэ нэхъыбэ, хому кӀуэмэ).
Тепсэлъыхьын щыкӀэдза махуэр — <махуэр иботхэ (М мазэр ГъГъГъГъ)>.
Тепсэлъыхьыным хуэмыныкъуэмэ (занкӀыу шъын хуэймэ), къэгъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэр.