Шаблон:Delete

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мы тхыгъэр ихын хуэйуэ къалъытэ.
Ар зытеухуар уздеджэфынур напэкӀуэцӀым Википедиэ:Ихын хуэйхэр.
Абы и тепсэлъыхьыныр ямыух кӀышъэ напэкӀуэцӀым упылъыфыну, нэхъыфӀ пшъыным шъхьэкӀэ, ауэ и цӀэр зэпхъуэкӀын, зытепсэлъыхьыр ипхын умыгузавэ, еплъ пщӀэн хуэйхэм и пэублэ.
Тепсэлъыхьыныр ямыух щыкӀэ тхыпхъэм мы дэмыгъэр тевмых.