Jump to content

Шаблон:Rename

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мы напэкӀуэцӀым и цӀэр зэрахъуэкӀын хуэйуэ къалъытэ.
Иджырей адыгэбзэм нормэ иӀэм хуэмыкӀуэ хъун иэ Википедиэм и хабзэ тхыгъэхэм цӀэ зэртраӀуэм техуэкъым.
Ар къызхэкӀамрэ абы тепсэлъыхьынымрэ — напэкӀуэцӀым Википедиэ:ЦӀэ зэрэхъуэкӀыным.

Гулъытыгъуэ. Тепсэлъыхьыныр ямыух щыкӀэ цӀэр зэхъуэкӀын хуэйкъым, зэхъуэкӀын зэрхуэныкъуэр мы захуэмэ.