ТхьэрыкъуэкӀэзэгуэх

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ТхьэрыкъуэкӀэзэгуэх
ТхьэрыкъуэкӀэзэгуэх
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псытхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ТхьэрыкъуэкӀэзэгуэххэр
Kaup, 1829
ЛӀэужъыгъуэ: ТхьэрыкъуэкӀэзэгуэх
Латин цӀэр
Hydroprogne caspia
Pallas, 1770


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176935
NCBI 425641
Hydroprogne caspia

ТхьэрыкъуэкӀэзэгуэх (лат-бз. Hydroprogne caspia) — псытхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ПӀащэщ. Щхьэщыгур фӀыцӀэщ, дамакӀэхэр, кӀэр — щхъуафэщ; пщэр, хулъэр, ныбэ щӀагъыр — хужьщ; пэр — плъыжьщ; лъакъуэхэр — фӀыцӀэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ипщэ Америкэм къинэмыщӀа, дэни щопсэу. Къаукъазым и хы Ӏуфэхэм щыкуэдщ, мэлъэтэж. Гуп-гупурэ щогъуалъхьэ хыхэм, хыкъумхэм я пшахъуэ, мывэкӀэщхъ Ӏуфэхэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Яшх бдзэжъей, елыркъэш зэзэмызэкӀэ гъудэбадзэ пӀащэхэр, джэдыкӀэ е шыр нэмыщӀ къуалэбзухэм яр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.