Пыжьгуэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Пыжьгуэн
урбз. Бижгон

Кординатхэр: 43°50′35.13″ с. ш. 41°30′21.66″ в. д. / 43.843092° с. ш. 41.506017° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 32 км
Псыхъуэм и инагъыр: 70 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Инжыджышхуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Пыжьгуэн (урбз. Бижгон) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Инжыджышхуэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 30 хуэдиз мэхъур.