Псыхуабэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Город
Псыхуабэ
урбз. Пятигорск
Нып Дэмыгъэ
Нып Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Ставропол Къэрал
Кординатхэр Кординатхэр: 44°02′00″ с. ш. 43°03′00″ в. д. / 44.033333° с. ш. 43.05° в. д. (G) (Я)44°02′00″ с. ш. 43°03′00″ в. д. / 44.033333° с. ш. 43.05° в. д. (G) (Я)
Зэманыгъуэр UTC+3
Псыхуабэ (Урысей)
Псыхуабэ (Ставропольский край)

Псыхуабэ (урбз. Пятигорск) — Ставропол къэралым хэт къалэ. 2010 гъэм 19 щӀышылэм къыщыщӀэдзауэ Ищхъэрэ-Къаукъаз федерал куейм и къалэ Ӏэтащхьэщ.

Км. 196 Щэт-Къалэ пэщылъщ. Урыс-къалэ щыхъуар 1780 гъэм.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

1334 гъэм япэреуэ Бешто тепсэлъыхьыр тхыдэм Ибн Батуна, хьэрып-зекӀуэ "Биш-даг" (Ӏуащхьитху) псыхуабэ къакӀэжу етхыр. Сигизмунд фон Герберштейным зэритхымкӀэ (джэрмэн пэштыхьым зекӀу Урысеймрэ пэмыщӀ щӀыпӀэхэмрэ игъэкӀуам 1517 1526 гъэхэм) Къаукъаз къущхьэхэр ипщэмкӀэ Псыжь иде здыӀухьам бешто-адыгэхэр е "чики" мэпсохэ ("чики" - жыхуиӀам кӀаххэр къыригъэкӀыу хъунщ, гъуащу а цӀэмкӀэ къэбэрдейхэм еджу).

 • 1561 гъэм Иуан Бзаджэр Урысейм ипщыр Гуэщэней Идархэ япхъур иэчэ. Абы щыгъуэми адыгэ пщыхэр Мэзкуу дохьэхэ, урыс уэркъ лъэпкъ Черкасскэхэр абыхэм къахокӀыр.
 • 1773 гъэм урыс-Ӏазэгъуэ Гюлденштедтым итхыгъэ иригъэкӀуэкӀхэмкӀэ Ӏуащхьэ пштырым игугъ ещыр, ибгъуэнкӀагъ псыхуабэ къыздыкӀэжми.
 • 1780 гъэм урысхэм Константиногорск быдапӀэр ящӀын щӀадзэ иджырей Псыхуабэм идеж - Азов-Мэздэгу дзэм я быдапӀэхэм ящыщу. А гъэм къалэр и япэреуэ къалъытэ.
 • 1803 гъэм Псыхуабэр зыгъэпсэхупӀэ къалэу мэхъур.

Лъэпкъ дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

(2002 гъэмкӀэ урысей псом джылэ бжыгъэ ирагъэкӀуэкӀамкӀэ)

 • Урыс - 153, 251
 • Ермэлы - 27, 362
 • Укрэин - 4, 405
 • Алыдж - 4, 029
 • Азэрбиджан - 2, 532
 • Джурт - 1, 333
 • Адыгэ - 1, 138
 • Вьетнам - 1, 045
 • Осетин - 986

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]