Псыншэкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыншэкъуэ
урбз. Псиншоко

Кординатхэр: 43°53′49.74″ с. ш. 42°58′30.91″ в. д. / 43.89715° с. ш. 42.975253° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 25 км
Псыхъуэм и инагъыр: 52.8 км²
КъыхэжыпӀэр: Псыншэкъуэ
И пэр: Дзэлыкъуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Псыншэкъуэ (урбз. Псиншоко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Дзэлыкъуэм хэлъадэу, Псыншэкъуэ Ӏуащхьэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.