ПсыкӀэ (Гундэлэныпс)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ПсыкӀэ
урбз. Псикя

Кординатхэр: 43°37′48.39″ с. ш. 42°50′30.89″ в. д. / 43.630108° с. ш. 42.841914° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 12.8 км
Псыхъуэм и инагъыр: 30.2 км²
КъыхэжыпӀэр: Къазий и щыгу
И пэр: Гундэлэныпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

ПсыкӀэ (урбз. Гундэлэныпс) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Гундэлэныпсым хэлъадэу, Къазий и щыгум къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 13 хуэдиз мэхъур.