Jump to content

Псыкъуаргъхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыкъуаргъхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къуаргъкъащхъуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыкъуаргъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псыкъуаргъхэр
Латин цӀэр
Alcedo
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553603
NCBI 36244

Псыкъуаргъхэр (лат-бз. Alcedo) — псыкъуаргъ лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Къуалэбзу мыин. И теплъэр щӀэращӀэу лыдщ, пэ занщӀэ кӀыхьщ, кӀэ кӀэщӀхэщ. Щопсэухэр Африкэм, Ипщэ Азиэм, Ипщэ Еуропэм, Аустралиэм, Гуинеэ ЩӀэм, Соломон хытӀыгухэм я псыхъуэ Ӏэгъуэблагъуэхэм.

Лъэпкъыгъуэм лъэужьыгъуэ 15 зэщӀеубыдэщ, ахэр:


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.