Jump to content

Псыкъуакъо лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыкъуакъо лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыкъуакъо лъэпкъыр
Латин цӀэр
Recurvirostridae
Bonaparte, 1854


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176719
NCBI 425629

Псыкъуакъо лъэпкъыр (лат-бз. Recurvirostridae) — Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъщ.

Къуалэбзу пӀащэхэщ, я теплъэр нэхъыщхьэу фӀыцӀэ-хужь зэхэлъщ. Я пщэмрэ лъакъуэхэмрэ кӀыхьщ, пэ псыгъуэ кӀыхьхэщ. Хъухэмрэ анэхэмрэ зэфэгъущ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъым лъэпкъыгъуищрэ лӀэужьыгъуапщӀрэ зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.