Псыбзухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыбзухэр
Псыбзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псыбзухэр
Латин цӀэр
Cinclus
Borkhausen, 1797


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178535
NCBI 127874

Псыбзухэр (лат-бз. Cinclus) — унэбзу хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуитху зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.