Псищ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псищ
урбз. Псыш

Кординатхэр: 43°30′37.06″ с. ш. 41°12′40.08″ в. д. / 43.510294° с. ш. 41.211133° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 25 км
Псыхъуэм и инагъыр: 80 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
КъыхэжыпӀэр: Псищ
И пэр: Инжыджышхуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Псищ (урбз. Псыш) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Инжыджышхуэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.