НыбгъуэщӀэф

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
НыбгъуэщӀэф
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Вэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: НыбгъуэщӀэф
Латин цӀэр
Phylloscopus nitidus
Blyth, 1843

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI 48152

НыбгъуэщӀэф (лат-бз. Phylloscopus nitidus) — вэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Щопсэу чыцэ здэӀув мэзхэм, бгы лъапэхэм къыщыщӀэдзауэ къущхьэхъу лъэгапӀэхэм нэсу. Ищхъэрэ Къаукъазым щымащӀэщ. Мэлъэтэж.

НыбгъуэщӀэфхэр щогъуалъхьэ апхуэдэу, Тыркумэным, Тыркум, Къажэрым и ищхъэрэм, Афганистэным. ЩӀымахуэр щрах Индостэным и ипщэ лъэныкъуэм. Зэрыз дыдэ щӀымахуэм Батум и гъунэгъуу щалъагъущ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.