Jump to content

Норуегэбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Норуегэбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Norsk
Къэралхэр: Норуегэ, Даниэ, Америкэ Штат Зэгуэт, Канадэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 5 млн.
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Джэрмэн гупыр
Тхыбзэр: латин (норуегэ хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: нор 506
ISO 639-1: no — норвегэбзэ
nb — букмол
nn — нюнорск
ISO 639-2: nor — норвегэбзэ
nob — букмол
nno — нюнорск
ISO 639-3: nor — норвегэбзэ
nob — букмол
nno — нюнорск

Норуегэбзэ (norsk) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, джэрмэн бзэ группэм хэту.

Норуегэбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — 5 млн. хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Норвегэ-м.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Арифметикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • ein/en – зы
  • to – тӀу
  • tre – щы
  • fire – плӀы
  • fem – тху
  • seks – хы
  • sju – блы
  • åtte – и
  • ni – бгъу
  • ti – пщӀы

НорвегэбзэкӀэ Уикипедиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]