Мэзэхэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мэзэхэ
урбз. Мозеха

Координатхэр: 43°42′14.75″ с. ш. 42°54′48.8″ в. д. / 43.704097° с. ш. 42.913556° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 500 м

Мэзэхэ (урбз. Мозеха) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 500 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Хьэбэз къуажэм и пащхьэ итщ, Балъкъыпс и ижьырабгъу лъэныкъуэмкӀэ .