Мэзджэдхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мэзджэдхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Хордэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Мэзджэдхэр
Латин цӀэр
Phasianus Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175904
NCBI 9053

Мэзджэдхэр (лат-бз. Phasianus) — мэзджэд лъэпкъым хыхьэ лъэпкъыгъуэ.

Къуалэбзу пӀащэщ. Хъухэмрэ анэхэмрэ я теплъэр зэщхьэщокӀ. Хъухэр нэхъ пӀащэщ я фэр нэхъ къуэлэнщ лыдэу. Анэхэр нэхъ фагъуэ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуитӀ хеубыдэ, абым лӀэужьыгъуэ къуэдзэ бжыгъэ зэщӀыубыдэжу.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.